Добрый день!
По просьбе сподвижников выкладываю для ознакомления и высказывания  мудрых мыслей проект Устава общественной организации "Клуб моделистов города Киева". Эта тема уже обсуждается поэтому чтобы не повторяться даю и другие ссылки.

http://scalemodels.ru/modules/forum/vie … rt_60.html
http://litnik.in.ua/forum/index.php/topic,3419.0.html

СТАТТЯ 1.
Загальні положення
1.1 Громадська організація «Клуб моделістів міста Києва» (далі "Клуб") є місцевою громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує на основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі трудові колективи підприємств, установ та організацій, їх об'єднання та громадські організації.
1.2 Клуб здійснює свою діяльність на принципах законності, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування.
1.3 У своїй діяльності Клуб не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку та його перерозподілу між своїми членами.
1.4 Клуб має право одержувати майно та кошти, пожертвування від фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів.
1.5 Клуб може створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичних осіб, в порядку встановленому законодавством.
1.6 Клуб набуває статусу юридичноі особи з моменту її державної реєстрації, веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, відособлене майно, посвідчення членів Клубу, бланки, емблему та іншу атрибутику, необхідну для її роботи, яка затверджується Радою Клубу та реєструється у встановленому порядку.
1.7 Клуб свою діяльність поширює на територію м. Києва, взаємодіє з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, профспілками, фізичними та юридичними особами. Клуб у своїй діяльності незалежний від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об'єднань громадян, їм не підзвітні, не підконтрольні та не допускають втручання у свою діяльність, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
1.8 Держава не відповідає за зобов’язання Клубу, а Клуб не відповідає за зобов’язання Держави.
1.9 Клуб може на добровільних засадах вступати на засадах колективного членства до інших громадських організацій, їх спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки виключно для виконання статутних завдань Клубу. 
1.10 Найменування та назва Клубу
1.7.1. Повне найменування:
- українською мовою – Громадська організація “ Клуб моделістів міста Києва ”;
- російською мовою – Общественная организация «Клуб моделистов города Киева»;
- англійською мовою – Non Goverment Organization «………………………».
1.7.2. Скорочене найменування:
- українською мовою – ГО " Клуб моделістів міста Києва ";
- російською мовою – ОО " Клуб моделистов города Киева ";
- англійською мовою – NGO «………».
1.7.3. Повна назва Клубу:
-         українською мовою – “ Клуб моделістів міста Києва ”;
-         російською мовою – « Клуб моделистов города Киева»;
-         англійською мовою – «…………………………………»
1.7.4. Скорочена назва Клубу:
-         українською мовою – «КМК»;
- російською мовою –"КМК";
- англійською мовою –«……».
1.8. Юридична адреса Клубу: м. Київ, вул……….
1.9. Діяльність Клубу поширюється на територію м. Києва, організаційно-правова форма – громадська організація.
1.10. У своїй діяльності Клуб керується Конституцією  України,  Законом України «Про об`єднання громадян» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

СТАТТЯ 2.
Мета та завдання Клубу
2.1. Метою діяльності Клубу є : задоволення та захист законних соціальних, економічних, науково-технічних, творчих, вікових, національних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2 Основні завдання Клубу:
2.2.1. Oрганізація діяльності членів Клубу, пов'язана з моделюванням/відтворенням у зміненому масштабі технічних, архітектурних, побутових, природних об'єктів та іншого, що пов’язана зі створенням не функціонуючих (стендові та макети) та функціонуючих (рухомих, спортивних, технологічних та інших) моделей, відтворенням у реальному масштабі (реконструкція та реставрація) як вищезгаданих об'єктів, так і подій.
2.2.2. Залучає до своїх рядів нових членів Клубу.
2.2.3. Організує самостійно, а також приймає участь в проведенні виставок, змагань, семінарів, пов’язаних з творчістю.
2.2.4. Надає членам Клубу підтримку, сприяє соціальній, інформаційній, правовій та іншім видам допомоги.
2.2.5. Працює з засобами масової інформації, публікує статті членів Клубу в газетах та журналах.
2.2.6. Розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей серед громадськості.
2.2.7. Сприяє активній участі членів Клубу у військово-патріотичному вихованні молоді та підвищенні в суспільстві інтересу до вивчення історії.
2.2.8. Сприяє захисту інтересів членів Клубу перед державними і громадськими органами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами.
2.2.9. Вишукує матеріальні та фінансові ресурси для проведення виставок, семінарів, залучаючи для цих цілей кошти фізичних та юридичних осіб.
2.2.10. Встановлює, підтримує і розвиває контакти з міжнародними і національними організаціями інших країн, обмінюються досвідом роботи та інформацією в межах статутної діяльності, заключає договори про співробітництво.
2.2.11. Приймає участь в проведенні заходів, пов'язаних з війсьово-патріотичним вихованням молоді.
2.2.12. Здійснює прийом зарубіжних делегацій з метою обміну досвідом для розвитку співробітництва.
2.2.13. здійснює для забезпечення своїх статутних цілей інші види діяльності, що не суперечать законодавству України.

СТАТТЯ 3.
Права Клубу
3.1. Для здійснення своїх завдань Клуб має право:
1 . Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.
2 . Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та основних завдань Клубу.
3 . Вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності Клубу.
4 . На добровільних засадах засновувати з іншими об’єднаннями громадян спілки або вступати у спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян.
5 . Вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати іншими об’єднаннями громадян міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів  з питань діяльності Клубу, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
6 . Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї.
7 . Проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо).
8 . Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Клубу.
9 . Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Клубу.
10 . Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом  заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей.
11 . Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
12 . Створювати та реалізувати різноманітні проекти та запроваджувати програми пов’язані з досягненням мети та завдань Клубу.
13 . Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн виключно для виконання статутних завдань та мети Клубу.
14 . Засновувати засоби масової інформації.

СТАТТЯ 4.
Членство в Клубі
4.1. Членство в Клубі є індивідуальним та може бути колективним.
4.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Клубу і визнають її Статут.
4.3. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ та організацій. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідних колективів підприємств, установ та організацій.
4.4. Прийом до складу членів Клуби здійснюється на підставі письмової заяви. Прийом колективних членів до складу членів Клубу здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) особи, яка має намір вступити до складу членів Клубу, розглядається Радою Клубу, яка приймає рішення про прийом у порядку, передбаченому цим Статутом.
4.5. Член Клубу може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням шляхом подачі відповідної заяви до Ради Клубу.
4.6. Права члена Клубу:
- брати участь у роботі органів Клубу в порядку, визначеному цим Статутом;
- обирати і бути обраними до керівних органів Клубу та/або будь-яких інших органів, передбачених Статутом Клубу, приймати участь у всіх заходах, що проводяться Клубом для виконання статутних завдань Клуба (конференціях, форумах, круглих столах і т.д.);
- подавати заперечення і скарги Раді Клубу на рішення прийняті будь-яким органом Клубу;
- звертатися до органів Клубу з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Клубу, одержувати відповіді на свої запити;
-  звертатися до органів Клубу за допомогою у захисті своїх законних інтересів;
- припинити членство в Клубі шляхом вибуття з Клуба на підставі поданої письмової заяви до Ради Клуба (для індивідуальних членів Клуба) або на підставі поданої письмової заяви та протоколу уповноваженого органу щодо прийнятого відповідного рішення до Ради Клуба (для колективних членів Клуба).
4.7.Члени Клуба зобов'язані:
- сприяти досягненню мети та здійсненню основних завдань Клуба;
- дотримуватись положень Статуту Клуба;
- виконувати рішення керівних органів Клуба;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Положенням про членські внески, яке затверджується Радою Клуба;
- приймати участь у заходах, що проводяться Клубом для виконання статутних завдань та мети Клуба.
4.8.Членство в Клубі припиняється у випадках:
- виходу із Клуба за власним бажанням;
- виключення із Клуба.
4.9.Член Клуба може бути виключений з Клуба за рішенням Ради Клуба у зв'язку із порушенням вимог цього Статуту або якщо діяльність члена Клуба суперечить меті та основним завданням Клуба, також якщо член Клуба втратив зв'язок із Клубом без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

СТАТТЯ 5.
Органи управління і контролю Клубу
5.1. Органами управління та контролю Клубу є:
- Загальні Збори;
- Рада Клубу;
- Голова Ради Клубу;
- Наглядова Рада Клубу;
- Голова Наглядової Ради Клубу.
5.2. Вищим органом управління Клубу є Загальні Збори.
5.3. Вищим керівним органам Клубу є Загальні збори, керівними органами Клубу є Рада Клубу, Наглядова Рада Клубу. Загальні Збори скликаються не рідше двох разів на рік рішенням Ради Клубу. Загальні Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Клубу. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Наглядової Ради Клубу, Голови Ради Клубу. 10% членів Клубу мають право вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів Клубу, якщо їх вимога не виконана, вони мають право самі скликати Позачергові Загальні Збори Клубу. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 від кількості присутніх членів Клубу. Рішення Загальних Зборів Клубу щодо припинення діяльності Клубу, внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту Клубу вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 3/4 від кількості присутніх членів Клубу.
5.4. Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Клубу.
5.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішень з наступних питань:
5.5.1. Затвердження Статуту  Клубу та внесення до нього змін та доповнень.
5.5.2. Затвердження завдань та основних напрямків діяльності Клубу.
5.5.3. Затвердження бюджету Клубу.
5.5.4. Припинення діяльності Клубу шляхом реорганізації або ліквідації,призначення ліквідаційної комісії.
5.5.5. Обрання членів Ради та Голови Ради Клубу, затвердження персонального та кількісного складу Ради.
5.5.6. Вибори членів Наглядової Ради Клубу, Голови Наглядової Ради Клубу, затвердження персонального та кількісного складу Наглядової Ради.
5.5.7. Дострокове припинення повноважень Голови Ради Клубу, членів Ради Клубу, членів та Голови Наглядової Ради Клубу.
5.5.8. Заслуховування та затвердження річного звіту Ради Клубу з виконання бюджету Клубу, заслуховування та затвердження звіту Наглядової Ради Клубу.
5.5.9. Прийняття рішення щодо примусового виключення Члена Клубу.
5.5.10. Реалізація права власності на майно та кошти Клубу.
5.6. Про час, місце скликання та порядок денний чергових Загальних Зборів Голова Ради повідомляє членів Клубу не пізніше одного місяця до дати проведення Загальних Зборів засобами електронної пошти або письмово на адреси, що вказані у заяві про прийом до членів Клубу.
5.7. Рішення Загальних Зборів з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.
5.8. У випадку виникнення обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Клубу, скликаються позачергові Загальні Збори.
5.9. Позачергові Загальні Збори скликаються Головою в двотижневий термін:
- за власною ініціативою Голови Ради Клубу;
- на вимогу більшості Ради Клубу;
- на вимогу ініціативної групи з числа не менш ніж 10 %  членів Клубу.
5.10. При скликанні позачергових Загальних Зборів Голова Ради Клубу або, відповідно, Рада Клубу чи ініціативна група направляє Членам Клубу повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів  та проект порядку денного за два тижні, а у невідкладних випадках за 3 (три) дні до проведення позачергових Загальних Зборів.
5.11. Член Клубу має право внести пропозиції щодо зміни чи доповнення порядку денного Загальних Зборів не менше, ніж за 5 (п’ять) днів до дня проведення Загальних Зборів, та за 3 (три) дні у випадку позачергових Загальних Зборів.
5.12. Рішення про включення питання до порядку денного приймає Голова Ради Клубу у випадку Загальних Зборів, та Голова Ради Клубу або ініціатор, у випадку позачергових Загальних Зборів. Пропозиція внесена більш ніж 20% Членів повинна бути включена до порядку денного обов’язково, в тому числі безпосередньо на Загальних Зборах.
5.13. Рада Клубу (далі - Рада) є постійно діючим центральним статутним органом Клубу.
5.14. Членами Ради є Голова та обрані члени Ради загальною кількістю не менш, ніж 6 (шість) осіб, що обираються Загальними Зборами з числа членів Клубу.
5.15. Повноваження попереднього Голови Ради припиняються з моменту призначення новообраного Голови.
5.16. До компетенції Ради відноситься вирішення усіх питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.17. До виключної компетенції Ради відноситься:
5.17.1. Організація підготовки Загальних Зборів;
5.17.2. Затвердження фінансових планів, кошторисів та інших програм фінансової діяльності Клубу.
5.17.3. Створення робочих органів (комісій) Клубу та профільних комітетів для виконання статутних завдань та цілей Клубу, затвердження положень про їх діяльність, призначення їх Голів, визначення напрямків їх роботи та повноважень.
5.17.4. Прийняття нових Членів Клубу та подання на розгляд Загальних Зборів питання про примусове виключення з Членів Клубу.
5.18.Керівником Групи є Голова Ради Клубу.
5.19. Голова Ради Клубу обирається Загальними Зборами строком на 1 (один) рік.
5.20. Загальні Збори можуть достроково переобрати Голову у разі неналежного виконання ним покладених на нього завдань.
5.21.   Голова Ради Клубу виконує наступні функції:
5.21.1. Забезпечує загальне керівництво діяльністю Клубу та Ради Клубу щодо реалізації статутних цілей та завдань лубу.
5.22.2. Представляє Клуб у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами.
5.22.3. Скликає чергові та позачергові Загальні Збори.
5.22.4. Скликає чергові та позачергові засідання Ради.
5.22.5. Має право першого підпису на платіжних документах Клубу, розпоряджається рахунками Клубу у рамках бюджету Клубу.
5.22.6. Призначає і звільняє з посади найманих працівників Клубу.
5.22.7. Виконує інші функції та повноваження, надані йому  Радою Клубу.
5.23. Члени Ради обираються Загальними Зборами терміном на 1 (один) рік.
5.24. Повноваження Ради припиняються з моменту обрання нового складу Ради. Рада підзвітна Загальним Зборам. В разі неналежного виконання своїх функцій, будь-який член Ради може бути достроково переобраний Загальними Зборами.
5.25. Порядок скликання та проведення чергових і позачергових засідань Ради регулюються внутрішніми нормативними документами Клубу. Рада Клубу проводить свої засідання, як правило, не рідше одного разу на квартал.
5.26. Рада має повноваження приймати рішення, якщо на засіданні присутні особисто більше половини членів Ради. Член Ради не може передавати свої повноваження іншій особі, в тому числі іншому члену Ради. У разі, якщо Рада не проводить чергове засідання три рази поспіль у зв'язку з недостатньою кількістю присутніх членів або у випадку пропуску без поважних причин більш, ніж трьох засідань членом Ради Клубу, Голова Ради Клубу повинен поставити питання про скликання позачергових Загальних Зборів з метою дострокового переобрання членів Ради Клубу, які неналежно виконують свої функції.
5.27. Рішення Ради приймаються колегіально на її засіданнях.
5.28. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні Ради Клубу. У разі рівної кількості голосів за і проти, голос головуючого має вирішальне значення.
5.29. Секретар Клубу виконує адміністративно-допоміжні функції та призначається Головою Ради з числа членів Клубу строком на 1 (один) рік. Секретар не є посадовою особою Клубу.
5.30. Під час проведення Загальних Зборів Секретар виконує обов’язки секретаря Зборів, відповідає за реєстрацію присутніх Членів та ведення протоколу.
5.32. Між засіданнями Загальних Зборів Секретар:
- відповідає за ведення реєстру Членів Клубу;
- контролює сплату вступних та членських внесків;
- відповідає за інформаційне забезпечення роботи Ради Клубу та посадових осіб Клубу;
- відповідає за своєчасне інформування Членів Клубу про найважливіші рішення керівництва Клубу;
- організує проведення Загальних Зборів та засідань Ради, відповідає за ведення протоколів засідань Ради, веде листування;
- виконує інші адміністративні функції, покладені на нього Радою Клубу.
5.33. Контрольні функції в Клубі здійснює Наглядова Рада.
5.34. Засідання Наглядової Ради проводяться по мірі необхідності, але не
менше одного разу на півроку. Засідання Наглядової Ради правомочні за присутності всіх членів Наглядової Ради. До компетенції Наглядової Ради належить:
- перевірка та контроль фінансової діяльності Клубу;
- здійснення перевірки діяльності Клубу за дорученням Загальних зборів, Ради Клубу, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Клубу;
- про результати своїх перевірок обов’язково інформує Раду Клубу та Загальні збори Клубу.
5.35. Рада має право вимагати та отримувати від посадових осіб Клубу та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
5.36. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Ради.
5.37. Наглядова Рада має право скликати позачергові Загальні збори Клубу на вимогу 2/3 членів Ради.

СТАТТЯ 6.

Майно та кошти Клубу

6.1. Клуб може мати у власності кошти, майно, необхідні для здійснення його статутної діяльності. У власності, користуванні, або у тимчасовому оперативному управлінні Клубу можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематериальні активи, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, грошові кошти, також і в іноземній валюті, інше, отримане та придбане згідно діючого законодавства. Клуб має право здійснювати відносно вищезгаданого будь-які угоди, чи дії, що не суперечать статутним цілям Клубу та діючому законодавству. Клуб є єдиним розпорядником своїх коштів.
6.2. Клуб набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, фізичними або юридичними особами, державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Клуб може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку,  встановленому законодавством.
6.4. Клуб має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.5. Клуб, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6.6. Майно та кошти Клубу використовуються для виконання статутних завдань та цілей Клубу, а також на організаційно-господарські потреби і не може перерозподілятися між членами Клубу.
6.7. Члени Клубу не відповідають особистим майном за борги Клубу, так само як і Клуб не відповідає за борги членів Клубу.
6.8. Клуб користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
6.9. Клуб обліковує на окремих банківських рахунках кошти для діяльності як в національній, так і в іноземній валютах. Порядок відкриття та ведення банківських рахунків Клубу встановлюється Національним банком України. Клуб проводить фінансову діяльність згідно діючого законодавства.

СТАТТЯ 7.
Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Клубу
7.1. Зміни та доповнення до Статуту Клубу підлягають обов’язковій державній реєстрації, згідно Закону України “Про об’єднання громадян“.
7.2.Внесення Змін та доповнень до Статуту Клубу та затвердження Статуту відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Клубу.
7.3. Зміни та доповнення до Статуту вважаються прийнятими, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж  ¾ членів Клубу, присутніх на Загальних зборах.

СТАТТЯ 8.
Порядок припинення діяльності Клубу, вирішення майнових питань, повязаних з ліквідацією Клубу.
8.1 Припинення діяльності Клубу відбувається шляхом ліквідації або реорганізацій. Ліквідація Клубу відбувається за рішенням Загальних зборів Клубу, якщо за таке рішення проголосувало ¾ від присутніх членів Загальних зборів або на підставі  рішення суду.
8.2. У випадку ліквідації Клубу, орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.
8.3. З моменту призначення Ліквідаційної комісії всі повноваження по управлінню справами Клубу переходять до неї. У п’ятиденний строк з моменту призначення, Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Клубу у одному з офіційних органів преси і зазначає строк подачі заяв і претензій кредиторами, оцінює наявне майно Клубу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів та розрахунків з посадовими особами Клубу, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
8.4. При ліквідації Клубу грошові кошти, що належать Клубу, включаючи виручку від продажу її майна, спрямовуються на розрахунки по оплаті праці та виконання зобов’язань перед бюджетом, та іншими кредиторами, у шестимісячний строк з дня опублікування інформації про ліквідацію Клубу. Активи Клубу в разі її ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані до доходу державного бюджету.