http://uploads.ru/i/T/k/z/TkzX1.jpg
Lloyd C.V 1:48 Special Hobby

Модель месяца Январь 2012